Kullanım Koşulları

www.sevgiayakkabi.com web sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Web Sitesi”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Web Sitesi”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Web Sitesi” kullanmaktan lütfen vazgeçiniz.

1.1.İşbu “Web Sitesi”nin sahibi “Camiatik Mahallesi Nadaroğlu Sokak No:26/B Ilgın/Konya” adresinde mukim Sevgi Ayakkabı Elektronik ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca "Sevgi Ayakkabı" olarak anılacaktır)’dir. “Web Sitesi”nde sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Sevgi Ayakkabı” tarafından sağlanmaktadır.

1.2.“Sevgi Ayakkabı” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Web Sitesi”de yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.sevgiayakkabi.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Web Sitesi” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Web Sitesi”ne erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "Sevgi Ayakkabı" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu " Kullanım Koşulları" www.sevgiayakkabi.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Web Sitesi”ni kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Web Sitesi” :www.sevgiayakkabi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Sevgi Ayakkabı”ın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları.

“Kullanıcı”:“Web Sitesi”ne erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”:“Web Sitesi”’ne üye olan ve “Web Sitesi” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”:“Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Web Sitesi”ndeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Sevgi Ayakkabı” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Sevgi Ayakkabı” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Sevgi Ayakkabı” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Sevgi Ayakkabı Üyelik Hesabı":Üye’nin “Web Sitesi” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "Sevgi Ayakkabı"a talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile “Web Sitesi”üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“Sevgi Ayakkabı Hizmetleri” ("Hizmet"):“Web Sitesi”içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Sevgi Ayakkabı” tarafından sunulan uygulamalardır. "Sevgi Ayakkabı", “Web Sitesi” içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Web Sitesi”den "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Web Sitesi”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”:“Web Sitesi”yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“API”:Sevgi Ayakkabı tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

"Sevgi Ayakkabı Arayüzü" :Sevgi Ayakkabı ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve Sevgi Ayakkabı Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Sevgi Ayakkabı ait olan tasarımlar içerisinde “Web Sitesi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“ Sevgi Ayakkabı Veritabanı” :“Web Sitesi” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Sevgi Ayakkabı”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. SEVGİ AYAKKABI HİZMETLERİ

3.1.“Sevgi Ayakkabı”, "Üye"ler tarafından “Sevgi Ayakkabı Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "“Sevgi Ayakkabı Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2.“Sevgi Ayakkabı", “Web Sitesi” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3“Sevgi Ayakkabı” “Web Sitesi” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4“Sevgi Ayakkabı”, “Web Sitesi” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Web Sitesi” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Sevgi Ayakkabı”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. SEVGİ AYAKKABI WEB SİTESİ KULLANIMIN KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1."Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Web Sitesi” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Web Sitesi” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Sevgi Ayakkabı” herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2.“Web Sitesi”, "Üye"ler tarafından “Sevgi Ayakkabı Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Sevgi Ayakkabı”, "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “Sevgi Ayakkabı” herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Sevgi Ayakkabı” hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3."Kullanıcı" “Web Sitesi” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4."Kullanıcı"lar “Web Sitesi” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Sevgi Ayakkabı”’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Web Sitesi” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya “Sevgi Ayakkabı”’ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6.“Sevgi Ayakkabı”, "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “Sevgi Ayakkabı” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Web Sitesi” hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. www.sevgiayakkabi.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, “Sevgi Ayakkabı” işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.7.“Sevgi Ayakkabı”, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının “Sevgi Ayakkabı” yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8.“Web Sitesi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Sevgi Ayakkabı” “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Sevgi Ayakkabı” her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9.“Sevgi Ayakkabı”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “Sevgi Ayakkabı Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Sevgi Ayakkabı” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Sevgi Ayakkabı” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Sevgi Ayakkabı” talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10.“Web Sitesi” bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Web Sitesi” iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve “Web Sitesi” içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “Sevgi Ayakkabı” her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Sevgi Ayakkabı”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11.“Web Sitesi” verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ““Sevgi Ayakkabı” sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Web Sitesi” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Web Sitesi” (sınırlı olmamak kaydıyla “Sevgi Ayakkabı Veritabanı", “Sevgi Ayakkabı Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “Sevgi Ayakkabı” telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “Sevgi Ayakkabı” ait ve/veya “Sevgi Ayakkabı” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, “Sevgi Ayakkabı” hizmetlerini, “Sevgi Ayakkabı” bilgilerini ve “Sevgi Ayakkabı” telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Sevgi Ayakkabı” hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde “Sevgi Ayakkabı” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Sevgi Ayakkabı” telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde “Sevgi Ayakkabı” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Sevgi Ayakkabı”; “Sevgi Ayakkabı”" hizmetleri, “Sevgi Ayakkabı” bilgileri, “Sevgi Ayakkabı” telif haklarına tabi çalışmaları, “Sevgi Ayakkabı” ticari markaları, “Sevgi Ayakkabı” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“Sevgi Ayakkabı”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Web Sitesi” ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “Sevgi Ayakkabı” herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Sevgi Ayakkabı” gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" Sevgi Ayakkabı tarafından “Web Sitesi” yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Web Sitesi” kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.